Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden DoesburgseKadedagen

Artikel 1 van 15

1.1 Dit reglement is van toepassing op eenieder die aan de door DoesburgseKadedagen georganiseerde evenementen deelneemt. Tevens zijn alle van overheidswege geldende voorschriften van kracht.

1.2 Waar in dit reglement wordt gesproken over “de organisatie” wordt gedoeld op DoesburgseKadedagen en/of diens vertegenwoordigers. Met "deelnemer" wordt bedoeld het bedrijf/persoon dat zich heeft ingeschreven voor een door DoesburgseKadedagen georganiseerd evenement en wiens inschrijving door de organisatie is geaccepteerd.

Artikel 2 van 15

2.1 Onze evenementen worden georganiseerd onder voorbehoud van het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Indien een vergunning niet wordt verleend zal het evenement worden geannuleerd. DoesburgseKadedagen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het niet doorgaan van het evenement.

2.2 Deelname aan een evenement is definitief na schriftelijke bevestiging van de organisatie en betaling van de standhuur. De standhuur dient voldaan te worden volgens factuurvoorwaarden.

2.3 Bij annulering van de inschrijving voor een evenement wordt het betaalde bedrag teruggestort indien de annulering schriftelijk wordt gemeld uiterlijk vier weken voor de datum van het desbetreffende evenement. Hierop zijn geen uitzonderingen van toepassing.

Artikel 3 van 15

3.1 In geval de inschrijver zich om welke reden dan ook terugtrekt, op welk tijdstip dan ook, blijft hij verantwoordelijk voor betaling van de oorspronkelijke huursom.

3.2 Indien één uur voor het tijdstip waarop het evenement voor het publiek wordt opengesteld een deelnemer de hem toegewezen standruimte niet heeft ingericht, kan de organisatie zonder sommatie of ingebrekestelling over de ruimte beschikken. De standhuur wordt niet gerestitueerd.

Artikel 4 van 15

4.1 De organisatie behoudt zich het recht voor inschrijvingen te weigeren.

4.2 Tevens is de organisatie gerechtigd om een deelnemer tijdelijk of geheel van deelname uit te sluiten in geval van misdraging van de deelnemer, zijn personeel dan wel zijn genodigden.

4.3 De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving door slechte weersomstandigheden. Indien er officieel besloten wordt dat een evenement geen doorgang mag vinden (i.v.m. slechte weersomstandigheden) heeft u recht op 50% restitutie van uw inschrijfgeld.

4.4 De organisatie zal binnen de mogelijkheden zo goed als mogelijk trachten een evenement te doen slagen. Desondanks is het niet mogelijk om aantallen publiek te garanderen. Het is daarom niet mogelijk om de organisatie aansprakelijk te stellen voor tegenvallende opkomst van publiek.

Artikel 5 van 15

5.1 Het is niet toegestaan uw kraam onder te verhuren aan derden.

5.2 Het kosteloos ter beschikking stellen of afstaan van standruimte aan derden is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de organisatie.

Artikel 6 van 15

6.1 Het is niet toegestaan andere producten te exposeren dan de door deelnemer middels het inschrijfformulier aangemeld bij de organisatie en als zodanig geaccepteerd door de organisatie.

6.2 De organisatie is gerechtigd goederen uit het evenement te verwijderen die niet als zodanig door de deelnemer op het inschrijfformulier zijn aangemeld.

Artikel 7 van 15

7.1 Indien de organisatie, door oorzaak van welke aard ook, niet in staat is de verhuurde ruimte ter beschikking te stellen aan deelnemer, zal de organisatie niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.

7.2 Indien het evenement geen doorgang kan vinden, om welke reden ook, zal de organisatie niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.

7.3 Indien het evenement gedeeltelijk geen doorgang kan vinden, om welke reden ook, blijft de deelnemer verantwoordelijk voor de betaling van de oorspronkelijke huursom. Tenzij de organisatie anders beschikt, worden te betalen kosten niet gewijzigd of kwijtgescholden.

7.4 Indien het evenement in zijn geheel geen doorgang kan vinden, om welke reden ook, blijft de deelnemer verantwoordelijk voor de betaling van 50% van de oorspronkelijke huursom. Tenzij de organisatie anders beschikt, worden te betalen kosten niet gewijzigd of kwijtgescholden.

Artikel 8 van 15

8.1 De deelnemer is verplicht gedurende de openingstijden voor het publiek tijdens de gehele duur van het evenement de standruimte met een voldoende assortiment artikelen en met personeel bezet te houden.

8.2 Het is niet toegestaan op de laatste dag van het evenement voor de officiële sluitingstijd voor publiek reeds met inpakken van goederen dan wel demonteren van de stand te beginnen.

Artikel 9 van 15

9.1 Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de wettelijke eisen van de overheid zoals: belastingplicht, brandweervoorschriften, warenwet, namaakbestrijding, kamer van koophandel, CRK, etc. Restitutie van het inschrijfgeld bij het niet voldoen aan wettelijke eisen is niet mogelijk.

9.2 Als standhouder bent U verplicht op de hoogte te zijn van de wettelijke eisen m.b.t. de bereiding, behandeling, verpakking en het bewaren van eet- en drinkwaren.

9.3 Het is deelnemers niet toegestaan de stand zodanig op te bouwen en/of in te richten dat standhouders, publiek en/of personeel van de organisatie hiervan hinder ondervinden. Gangpaden dienen te allen tijde vrij te worden gehouden.

Artikel 10 van 15

10.1 Bij ingebruikname van de kraam dient u zelf ervoor zorg te dragen dat de kraam intact blijft. Het bovenzeil dient u zelf vast te zetten indien dit niet door de kramenbouwer is gedaan.

10.2 Schade aan goederen of diefstal van goederen, die zich bevinden in het evenementengebied of op bijhorende terreinen, zijn voor rekening en risico van de deelnemer.

10.3 De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de verzekering van zijn goederen en/of zijn personeel dat zich bevindt in het evenementengebied dan wel op bijhorende terreinen.

10.4 De organisatie of zijn personeel is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan aan goederen of personen veroorzaakt door of in verband met deelname aan het evenement.

10.5 Evenmin is de organisatie of zijn personeel aansprakelijk voor de schade aan derden, veroorzaakt door het gebruik van de stand of veroorzaakt door het personeel van de deelnemer.

10.6 De deelnemer vrijwaart de organisatie van vorderingen van derden uit deze hoofde.

Artikel 11 van 15

11.1 De deelnemer is aansprakelijk voor, en is verplicht verzekerd te zijn tegen, alle schade die door toedoen of nalatigheid van hemzelf, zijn personeel en/of zijn inzendingen, op welke wijze dan ook, aan goederen en/of personen werkzaam bij of in opdracht van de organisatie wordt veroorzaakt.

11.2 Schade, toegebracht door wind, regen, omvallende, opwaaiende marktkramen, enz. zijn voor risico van de deelnemer van het evenement, ook nadat de deelnemer het evenement heeft verlaten.

11.3 Beschadiging aan winkelpanden, ruitbreuk enz., veroorzaakt door de door de standhouder gehuurde kraam, zijn voor rekening van de standhouder, ook nadat de deelnemer het evenement heeft verlaten.

11.4 De deelnemer vrijwaart de organisatie van alle aanspraken die anderen ter zaken zouden kunnen doen gelden.

11.5 Aansprakelijkheid wordt nimmer aanvaard voor zover deze niet is gedekt onder de door DoesburgseKadedagen gesloten evenementenverzekering.

Artikel 12 van 15

12.1 Vaststellen van de standruimte en indeling geschiet door de organisatie en is bindend voor de deelnemers, zowel wat betreft standafmeting als standplaats.

12.2 Afwijking van de standruimte, standplaats en indeling is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de organisatie.

Artikel 13 van 15

13.1 Het is niet toegestaan op het evenement of op bijhorende terreinen, zonder schriftelijke toestemming van de organisatie, prijslijsten, nieuwsbrieven, reclamefolders en/of andere informatieverstrekkende goederen uit te delen.

13.2 De in artikel 13 lid 1 omschreven activiteit is uitsluitend toegestaan vanaf de standruimte die de deelnemer toegewezen heeft gekregen van de organisatie.

Artikel 14 van 15

14.1 De deelnemer dient zelf zijn eigen afval mee te nemen en de standruimte schoon achter te laten.

14.2 Indien de gehuurde standruimte niet tijdig is ontruimd, is de organisatie gerechtigd, in of bij de ruimte aanwezige goederen en materialen van deelnemer, te doen verwijderen en/of op te slaan, dit alles op kosten van deelnemer.

14.3 De organisatie is gerechtigd in de omstandigheden omschreven in artikel 14.1 de standruimte weer terug te brengen in de staat, waarin zij aan de deelnemer ter beschikking werd gesteld. De door de organisatie te maken kosten zijn voor rekening van de deelnemer.

Artikel 15 van 15

15.1 DoesburgseKadedagen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet verkrijgen van een stroomaansluiting.

15.2 Wij zullen uw wensen zo goed als mogelijk inwilligen. Het is dus niet zeker dat dit ook altijd lukt.

15.3 Sms / tekst of andere mobiele berichten worden niet in behandeling genomen.

15.4 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.